De gir en konkret beskrivelse for hva man kan forvente av oss i vårt daglige liv, og er en refleksjon på hvordan vi vil opptre overfor hverandre – for ikke å nevne våre kunder, sluttkunder, stakeholders og samfunnet øvrig.

Vi forventer dermed at våre forretningspartnere overholder samme standarder, og har respekt for våre verdier når vi jobber sammen.

Vi forplikter oss til å jobbe dedikert for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Våre verdier beskriver hvordan vi forplikter oss til dette arbeidet, og hvordan vi implementerer dette i praksis. Ved å fokusere på menneskerettigheter og arbeidsforhold skaper vi sammen en mer bærekraftig og ansvarlig verdikjede. Det forventer vi også at våre leverandører og samarbeidspartnere etterlever. 

Våre etiske retningslinjer gjelder:

  • Ansvarlig opptreden: Våre ansatte slaø følge alle gjeldende HMS-prosedyrer, regelverk fra kvalitets- og personahlhåndboken, og generelt forholde seg til gjeldende lover og forskrifter. Lederne har et særlig ansvar for å være et godt forbilde, og skal som de ansatte opptre i samsvar med de etiske retningslinjene. 
  • Diskriminering, likeverd og varsling: Vårt arbeidsmiljø skal være preget av likeverd, respekt og åpenhet. Ingen former for diskriminering eller trakassering på bakgrunn av kjønn, nasjonalitet, etnisitet, religion, alder, legning, sivil status eller politisk overbevisning blir tolerert, og alle ansatte skal oppfordres til å stoppe slik atferd. De har også plikt og rett til å varsle om de ser eller opplever noen so bryter med våre etiske retningslinjer. 
  • Interessekonflikt og deltakelse i konkurrerende virksomhet: Det er ikke tillatt å drive konkurrerende virksomhet. Det forventes at våre ansatte er lojale mot selskapet og det er ikke tillatt å drive konkurrerende virksomhet, eller ta oppdrag fra en konkurrerende virksomhet. De ansatte har selv plikt til å vurdere om det foreligger en interessekonflikt. 
  • Reiser: Ved deltagelse pår eiser eller arrangementer med leverandører eller andre forretningsforbindelser må dette godkjennes av nærmeste leder. Aktivitet knyttet til denne type invitasjoner, må dokumenteres og hensikten med reisen/deltagelsen må beskrives.
  • Gaver: Ansatte må ikke gi eller motta gaver eller tjenester som strider mot gjeldende lover, regler, forskrifter eller standarder. Eventuelle gaver eller tilbud om gjestfrihet skal gis på en åpen og transparent måte, og må alltid være lovlige.
  • Taushetsplikt: Vi har alle et ansvar for å minimere miljøavtrykket vårt. Våre ansatte skal være bevisste på kildesortering i hverdagen og følge de etablerte retningslinjene og prosedyrene for avfallshåndtering.
  • Helse, miljø og sikkerhet: Våre ansatte skal ha et trygt og sunt arbeidsmiljø, fritt for fysiske og psykiske skadevirkninger, som bidrar til en helsefremmende og meningsfull arbeidshverdag. Våre HMS-rutiner sikrer og opprettholder helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen vår. Vi vil gjennom gode internkontrollrutiner forebygge ulykker, nestenulykker, helseskader og skape trygghet og trivsel på arbeidsplassen.

Etiske retningslinjer hos leverandøren

I Apriil Digital Oslo verdsetter vi et ansvarlig næringsliv. Vi vet at vi kan bidra til å skape bærekraftige verdikjeder, og streber etter å levere prosjekter og løsninger med et langt digitalt livsløp. For at vi skal forebygge og håndtere negative påvirkninger på mennesker og miljø som kan oppstå i forbindelse med virksomheten vår jobber vi dedikert med å sikre at blant annet tredjepartsleverandører lever etter og har blant annet en Code of Conduct. 

Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt på både leverandørkjeden og forbindelsene deres, for å igjen sikre at våre aktiviteter er i henhold til våre verdier. 

Etiske retningslinjer for de ansatte

Vi mener vårt etiske grunnlag skal prege oppførselen vår, og deretter fortelle omgivelsene hvem vi er, og hva vi står for. 

Som medarbeidere i Apriil Digital Oslo skal vi representere hva vi mener er rett eller galt, og tenke gjennom hvordan man opptrer – og gjennomføre jobbene vi har på en respektabel og kvalitativ måte. 

Vi skal ha en kultur der vi kan spørre hverandre om hjelp, og bygge hverandre opp både som kollegaer og fagmiljø. 

Etterlevelse

De etiske retningslinjene skal sikre at alle våre medarbeidere vet hvordan de kan bidra til å skape et mer bærekraftig samfunn. Vi etterlever åpenhetslovens krav om å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger.

Aktsomhetsvurderingene skal sikre at Apriil Digital Oslo identifiserer og håndterer risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen produksjon, eller å bli forbundet med brudd i leverandørkjeden – herunder tredjepartsleverandører.

Rutine for behandling av informasjonskrav

Apriil Digital Oslo er en del av Apriil-konsernet, og er eid av Media Bergen. Gjennom Åpenhetsloven har Apriil Digital Oslo dermed en informasjonsplikt som gir «enhver» ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra oss om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som Apriil Digital Oslo, tilbyr.

Redegjørelse

Apriil Digital Oslo følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Større virksomheter er pliktig å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, dette gjeldende i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede. 

Siden Apriil Digital Oslo er en del av Apriil-konsernet, eid av Media Bergen, velger vi å være tydelige og åpne rundt alle forespørsler tilknyttet aktsomhetsvurderinger stilt av våre samarbeidspartnere.

Se vår fulle redegjørelse her.

Kontakt oss

Har du et prosjekt du ønsker at vi skal se på? Fortell oss kort hva det gjelder i skjemaet under, og vi tar kontakt.