Introduksjon 

Om denne redegjørelsen

Apriil er selv ikke omfattet av Åpenhetsloven, men har valgt å gjennomfør en aktsomhetsvurdering av våre største leverandører. Dette for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede. 

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles – UNGP) og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. For å oppfylle loven og disse internasjonale standardene, må virksomhetene gjennomføre en prosess for aktsomhetsvurderingene som innebærer å:

a) forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer

b) kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere

c) iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger 

d) følge med på gjennomføring og resultater av tiltak 

e) kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert 

f) sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Loven spesifiserer at «aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». 

Vi velger å offentliggjøre vår aktsomhetsvurdering.

Apriil Digital Oslo AS

Vi er i dag 13 ansatte, og er eid av Media Bergen – og er derunder underlagt konsernet Apriil.

Vår leverandørkjede og utfordringer 

Leverandører

Apriil etterstreber å etablere kontinuitet og langsiktige forhold til leverandører, og vi har god oversikt over den delen av verdikjeden som er nærmest oss. Vi ønsker å forebygge og håndtere negative påvirkninger på mennesker og miljø som kan oppstå i forbindelse med virksomheten vår. Fokuset rettes ikke bare mot våre egne aktiviteter, men også på vår leverandørkjede og forretningsforbindelser. 

Digital markedsføring: Våre største leverandører, som Facebook, Google, Snapchat, Instagram, LinkedIn og SEMRush har alle en dedikert Code og Conduct som de etterlever, med tilknyttet dokumentasjon. 

Teknologi: Vi bruker verktøy som Heroku, Cloudinary, MongoDB, Figma og Trello som arbeidsverktøy i våre digitale produksjoner. Disse har også tilknyttet Code of Conduct, med dokumentasjon. Server og drift leveres av Agreed og Vilmar, som i disse dager jobber med utarbeidelse av dokumentasjon.

Forventninger til leverandører

Vi i Apriil er opptatt av åpenhet, transparens og at våre etiske retningslinjer kommuniseres tydelig ikke bare internt, men også til våre leverandører og samarbeidspartnere. Apriil forventer at alle våre leverandører og samarbeidspartnere i deres egne selskaper, overholder lignende prinsipper som de beskrevet i våre etiske retningslinjer

Vi forventer at leverandører gjennomfører og redegjør for sine egne aktsomhetsvurderinger. 

Leverandøroppfølging 

Vi har i 2024 gått gjennom 15 av våre største leverandører i vårt arbeid med aktsomhetsvurderingene. Disse er utvalgt med basis i bruk og betalingsmengde, og brukes utelukkende som arbeidsverktøy.  

Gjennom vår leverandøroppfølging av våre 15 største leverandører har vi innhentet følgende informasjon: 

Samtlige 15 er omfattet av åpenhetslovet og har en Code of Conduct / policy for menneskerettigheter. De kan dokumenter produksjonssted og stiller samme krav til sine egne leverandører. 

Informasjonsplikt 

Spørsmål om vår redegjørelse og vårt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til: hallo.oslo@apriil.no.  

Kontakt oss

Har du et prosjekt du ønsker at vi skal se på? Fortell oss kort hva det gjelder i skjemaet under, og vi tar kontakt.